آوالانچ رز

شعبه بازار گل محلاتی

بازار گل محلاتی، ورودی شمالی، نبش سوله سوم، غرفه آوالانچ رز